قیمت میلگرد مورخ 7 مهر 1395

میلگرد هیربد

ردیف
سایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1
8
شاخه
A2
-
17700
پول پیش
2
12
شاخه
A3
-
16400پول پیش
3
14شاخهA3-15700پول پیش
4
16شاخهA3-15700
پول پیش
5
18شاخهA3-
15700
پول پیش
6
20
شاخهA3-15700پول پیش
7
22
شاخهA3-15700پول پیش
8
25شاخهA3-15700پول پیش
9
25شاخهA4-16800پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA31625016250پول پیش
210شاخهA215850
15850پول پیش
312شاخهA315600
15600پول پیش
414شاخهA315250
15250پول پیش
516شاخهA315250
15250پول پیش
618-25شاخهA315250
15250پول پیش
732شاخهA315700
15550پول پیش
8
20
شاخهA415850
15850پول پیش
میلگرد آریا ذوب
ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
114شاخهA21495015000پول پیش
216شاخهA31495015000
پول پیش
318شاخهA31495015000پول پیش
420
شاخهA31495015000پول پیش
522
 شاخه A31495015000پول پیش
625 شاخه A31495015000پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA21520015200پول پیش
212شاخهA2-
-پول پیش
318شاخهA31505015100پول پیش
420شاخهA31505015100
پول پیش
525-28شاخهA315050
15100پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()