قیمت نبشی و ناودانی مورخ 8 اردیبهشت 1395

قیمت نبشی  95/02/08

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری -پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری -پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری 18000پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 18000پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری18000پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 18000پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری -پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری -پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
185*5 آریان فولاد6 متری 17550پول پیش
196*6 آریان فولاد6 متری 17550پول پیش
208*8 آریان فولاد6 متری 17650پول پیش
2110*10 آریان فولاد 6 متری 17650پول پیش
2212*12 آریان فولاد 6 متری 17650پول پیش
235*6 صبای منظومه 6 متری 17680پول پیش
246*6 صبای منظومه 6 متری 17680پول پیش
258*6 صبای منظومه6 متری 17680پول پیش

 قیمت ناودانی  95/02/08

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 18100پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 18100پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 18100پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 18100پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 18100پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 18100پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 18100پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 18100پول پیش
126 صبای منظومه6 متری -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()