قیمت پروفیل مورخ 13 اردیبهشت 1395

قیمت پروفیل

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-22050---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-21450---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-21750---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-21300---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-21450-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-21300---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری--198501985020550پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-22100---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-21900---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-21600---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-21600---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-21550---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-21600---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-22100---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-21500---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-21800---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-21300---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-21500---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-21300---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-21750---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-21300---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-21100---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-21200---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری22500 198001980020200پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-21400---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-21250---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-22000---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-22000---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری22000 200002000020500پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 21350   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 21600   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  2000020000 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 21400   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 21300   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 21100   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 21000   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 21000   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 21450   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 21230   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 21170   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 21170   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری22500 2010020200 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()