قیمت پروفیل مورخ 22 اردیبهشت 1395

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-21400---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20800---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-21100---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20650---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20800-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20650---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری22000-197001970020400پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-21600---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-21400---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-21100---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-21100---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-21050---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-21100---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-----پول پیش
1520*20هیربد6 متری-----پول پیش
1610*25هیربد6 متری-----پول پیش
1725*25هیربد6 متری-----پول پیش
1810*30هیربد6 متری-----پول پیش
1920*30هیربد6 متری-----پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-21450---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-21000---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20800---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20900---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری22500 198001980020200پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20900---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20750---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-21500---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-21500---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20700   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20850   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  1980019800 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20750   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20650   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 20400   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 20300   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 20300   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- -- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()