قیمت بروز مش 94/10/05

ردیفمحصولچشمه
ضخامت(نمره مفتول)
حالتوزن تقریبی(کیلو)قیمتنحوه پرداخت
1مش شبکه مفتولی-2.5الی 5 میل2*6-21150پول پیش
2مش شبکه مفتولی8*862*6-16150پول پیش
3مش شبکه مفتولی10*1062*66116150پول پیش
4مش شبکه مفتولی15*1562*64016150پول پیش
5مش شبکه مفتولی20*2062*63216150پول پیش
6مش شبکه مفتولی8*882*6-16150پول پیش
7مش شبکه مفتولی10*1082*611016150پول پیش
8مش شبکه مفتولی15*1582*67516150پول پیش
9مش شبکه مفتولی20*2082*65316150پول پیش
10مش شبکه مفتولی25*2582*64516150پول پیش
11مش شبکه مفتولی30*3082*6-16150پول پیش
12مش شبکه مفتولی10*10102*617016150پول پیش
13مش شبکه مفتولی15*15102*611216150پول پیش
14مش شبکه مفتولی20*20102*68516150پول پیش
15مش شبکه مفتولی25*25102*67016150پول پیش
16مش شبکه مفتولی30*30102*6-16150پول پیش
17مش شبکه مفتولی10*10122*625616700پول پیش
18مش شبکه مفتولی15*15122*617516700پول پیش
19مش شبکه مفتولی20*20122*612816700پول پیش
20مش شبکه مفتولی25*25122*611516700پول پیش
21مش شبکه مفتولی30*30122*68516700پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()