قیمت نبشی و ناودانی مورخ 11 خرداد 95

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری -پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
184*4 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
193*4 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
204*5 آریان فولاد6 متری 16720پول پیش
215*5 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
226*6 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
238*8 آریان فولاد6 متری -پول پیش
2410*10 آریان فولاد 6 متری 16770پول پیش
2512*12 آریان فولاد 6 متری 16770پول پیش
265*6 صبای منظومه 6 متری -پول پیش
276*6 صبای منظومه 6 متری -پول پیش
288*6 صبای منظومه6 متری -پول پیش

 قیمت  ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 16300پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
814 ناب تبریز6 متری -پول پیش
914 ناب تبریز12 متری -پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
126 صبای منظومه6 متری -پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()