قیمت نبشی و ناودانی مورخ 22 فروردین 1395
قیمت نبشی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری 15600پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 15600پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری-پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 15600پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری-پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 15500پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 15400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 15400پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری 15300پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری 15100پول پیش
185*5 آریان فولاد6 متری -پول پیش
196*6 آریان فولاد6 متری -پول پیش
208*8 آریان فولاد6 متری 15150پول پیش
2110*10 آریان فولاد 6 متری 15150پول پیش
2212*12 آریان فولاد 6 متری 15150پول پیش
235*6 صبای منظومه 6 متری 15680پول پیش
246*6 صبای منظومه 6 متری 15680پول پیش
258*6 صبای منظومه6 متری 15680پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری -پول پیش
510 ناب تبریز12 متری -پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 15500پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 15500پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 15200پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 15200پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 15400پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 15400پول پیش
126 صبای منظومه6 متری -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()