قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 20  خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17450پول پیش
2
15
1.5
فولاد کاویان18000
پول پیش
3201.25فولاد کاویان16000پول پیش
4201.5فولاد کاویان16000پول پیش
5202*6اکسین اهواز-پول پیش
6251.25فولاد کاویان16000پول پیش
7251.5فولاد کاویان16000پول پیش
8252*6اکسین اهواز15800 پول پیش
9302*6اکسین اهواز15800پول پیش
10352*6اکسین اهواز15800پول پیش
11
40
2*6اکسین اهواز15800پول پیش
12
45
2*6اکسین اهواز15800پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()