قیمت نبشی و ناودانی مورخ 22 خرداد 95

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری -پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری 16500پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری -پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
184*4 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
193*4 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
204*5 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
215*5 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
226*6 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
238*8 آریان فولاد6 متری 16850پول پیش
2410*10 آریان فولاد 6 متری 16850پول پیش
2512*12 آریان فولاد 6 متری 16850پول پیش
265*6 صبای منظومه 6 متری 15980پول پیش
276*6 صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
288*6 صبای منظومه6 متری 16180پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 16300پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
126 صبای منظومه6 متری 16980پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()