قیمت ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 29  خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1101.5فولاد کاویان17650پول پیش
2121.25فولاد کاویان17250پول پیش
3121.5فولاد کاویان17350پول پیش
4151.5فولاد کاویان17850پول پیش
5151.25فولاد کاویان17750پول پیش
6201.25فولاد کاویان-پول پیش
7201.5فولاد کاویان-پول پیش
8202*6اکسین اهواز-پول پیش
9251.25فولاد کاویان16000پول پیش
10251.5فولاد کاویان16000پول پیش
11252*6اکسین اهواز15750 پول پیش
12302*6اکسین اهواز15750پول پیش
13301.25فولاد کاویان16000پول پیش
14352*6اکسین اهواز15750پول پیش
15402*6اکسین اهواز15750پول پیش
16401.25فولاد کاویان16000پول پیش
17452*6اکسین اهواز15750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()