قیمت ورق سیاه مورخ 17 مرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
122*1m.m.k18500-پول پیش
22.51.25*2.5مبارکه18750-پول پیش
32-روس-بندر-17650پول پیش
431.5فولاد مبارکه-17750پول پیش
531.5*6 فولاد مبارکه18700فابریک18500پول پیش
641.5 فولاد مبارکه-17750پول پیش
741.5*6 فولاد مبارکه18600فابریک18500پول پیش
851.5*6فولاد مبارکه1880018400پول پیش
961.5فولاد مبارکه-17250 پول پیش
1061.5*6فولاد مبارکه1795017650 پول پیش
1161.5*6فولاد سبا-17500 پول پیش
1281.5*6فولاد مبارکه1810017900 پول پیش
1381.5*6فولاد سبا-17900 پول پیش
1481.5 فولاد مبارکه-17450پول پیش
15101.5 فولاد مبارکه-17450پول پیش
16101.5*6 فولاد مبارکه1810017850پول پیش
17101.5*6فولاد سبا-17800پول پیش
18121.5 فولاد  مبارکه-17350پول پیش
19121.5*6 فولاد  مبارکه1780017400پول پیش
20121.5*6فولاد سبا-17200پول پیش
21151.5*6 فولاد مبارکه1830018100پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()