قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 26  مرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان-پول پیش
2101.25فولاد کاویان17100پول پیش
3101.5فولاد کاویان17300پول پیش
4102*6فولاد اکسین17700پول پیش
5102*12فولاد اکسین-پول پیش
6121.25فولاد کاویان-پول پیش
7121.5فولاد کاویان-پول پیش
8122*6فولاد اکسین17700پول پیش
9122*12فولاد اکسین-پول پیش
10151.5فولاد کاویان17500پول پیش
11151.25فولاد کاویان17200پول پیش
12152*6فولاد اکسین17800پول پیش
13201.25فولاد کاویان-پول پیش
14201.5فولاد کاویان16600پول پیش
15202*6فولاد اکسین17500پول پیش
16251.25فولاد کاویان-پول پیش
17251.5فولاد کاویان16550پول پیش
18252*6فولاد اکسین- پول پیش
19302*6فولاد اکسین-پول پیش
20301.25فولاد کاویان15900پول پیش
21352*6فولاد اکسین15900پول پیش
22402*6فولاد اکسین15900پول پیش
23401.25فولاد کاویان15900پول پیش
24452*6فولاد اکسین15900پول پیش
25502*6فولاد اکسین15950پول پیش
26602*6فولاد اکسین-پول پیش
27701.5فولاد کاویان16400پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()