قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس مورخ 2 شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
10.351هفت الماس--پول پیش
20.41هفت الماس26850-پول پیش
30.51هفت الماس25500-پول پیش
40.51.25هفت الماس25500-پول پیش
50.581هفت الماس--پول پیش
60.61هفت الماس25500
-پول پیش
70.61.25هفت الماس25500-پول پیش
80.71هفت الماس24850-پول پیش
90.71.25هفت الماس24850-پول پیش
100.81هفت الماس24850-پول پیش
110.81.25هفت الماس24850-پول پیش
120.91هفت الماس24850-پول پیش
130.91.25هفت الماس24850- پول پیش
1411هفت الماس24600- پول پیش
1511.25هفت الماس24600-پول پیش
161.251هفت الماس24700-پول پیش
171.251.25هفت الماس--پول پیش
181.51هفت الماس24900-پول پیش
191.51.25هفت الماس25300-پول پیش
201.81هفت الماس25100-پول پیش
2121.25هفت الماس25100-پول پیش
2221.25هفت الماس25100-پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()