قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 6  شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان-پول پیش
2101.25فولاد کاویان17050
پول پیش
3101.5فولاد کاویان17150پول پیش
4102*6فولاد اکسین-پول پیش
5102*12فولاد اکسین-پول پیش
6121.25فولاد کاویان-پول پیش
71212*2فولاد اکسین17700پول پیش
8122*6فولاد اکسین18100پول پیش
9151.25فولاد کاویان17050پول پیش
10151.5فولاد کاویان17350پول پیش
11152*6فولاد اکسین17700پول پیش
12152*12فولاد اکسین17700پول پیش
13201.25فولاد کاویان-پول پیش
14201.5فولاد کاویان16400پول پیش
15202*6فولاد اکسین-پول پیش
16251.25فولاد کاویان16250پول پیش
17251.5فولاد کاویان16350پول پیش
18252*6فولاد اکسین- پول پیش
19302*6فولاد اکسین-پول پیش
20301.25فولاد کاویان-پول پیش
21352*6فولاد اکسین-پول پیش
22402*6فولاد اکسین16300پول پیش
23401.25فولاد کاویان-پول پیش
24452*6فولاد اکسین16300پول پیش
25502*6فولاد اکسین-
پول پیش
26602*6فولاد اکسین16300پول پیش
277012*2فولاد اکسین16300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()