قیمت نبشی و ناودانی مورخ 9 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15400 پول پیش

5*50*50-
ناب تبریز6متری15400
پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش

7*80*80-
ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5
19-17
صبای منظومه6 متری15800
پول پیش
36
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15780 پول پیش
37
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15780 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه  6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15780 پول پیش
40
8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری16180
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()