قیمت ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 10  شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان-پول پیش
2101.25فولاد کاویان17000
پول پیش
3101.5فولاد کاویان17200
پول پیش
4102*6فولاد اکسین17750پول پیش
5102*12فولاد اکسین-
پول پیش
6121.25فولاد کاویان-پول پیش
71212*2فولاد اکسین17750پول پیش
8122*6فولاد اکسین17750پول پیش
9151.25فولاد کاویان17100
پول پیش
10151.5فولاد کاویان17400
پول پیش
11152*6فولاد اکسین17750پول پیش
12152*12فولاد اکسین17750پول پیش
13201.25فولاد کاویان-پول پیش
14201.5فولاد کاویان16550
پول پیش
15202*6فولاد اکسین17850پول پیش
16251.25فولاد کاویان-پول پیش
17251.5فولاد کاویان17500
پول پیش
18252*6فولاد اکسین17850 پول پیش
19302*6فولاد اکسین17200پول پیش
20301.25فولاد کاویان-پول پیش
21352*6فولاد اکسین-پول پیش
22402*6فولاد اکسین-پول پیش
23401.25فولاد کاویان-پول پیش
24452*6فولاد اکسین-پول پیش
25502*6فولاد اکسین-
پول پیش
26602*6فولاد اکسین-پول پیش
277012*2فولاد اکسین-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()