قیمت نبشی و ناودانی مورخ 4 اردیبهشت 1395

قیمت نبشی  95/02/04

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری -پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری -پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری 18700پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 18700پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری-پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری -پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 18700پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 18700پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری -پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
185*5 آریان فولاد6 متری 18300پول پیش
196*6 آریان فولاد6 متری -پول پیش
208*8 آریان فولاد6 متری 18000پول پیش
2110*10 آریان فولاد 6 متری 18100پول پیش
2212*12 آریان فولاد 6 متری 18100پول پیش
235*6 صبای منظومه 6 متری 18380پول پیش
246*6 صبای منظومه 6 متری 18380پول پیش
258*6 صبای منظومه6 متری 18380پول پیش

 قیمت ناودانی  95/02/04

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 18650پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 18650پول پیش
612 ناب تبریز6 متری -پول پیش
712 ناب تبریز12 متری -پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 18650پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 18650پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 18650پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 18650پول پیش
126 صبای منظومه6 متری -پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()