قیمت ورق اکسین اهواز مورخ 25 اردیبهشت 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت

10
2*6اکسین اهواز1890018100
پول پیش
1202*6اکسین اهواز1725016500پول پیش
2201.5فولادکاویان17300 پول پیش
3252*6اکسین اهواز1725016400 پول پیش
4251.5فولاد کاویان17300-پول پیش
5302*6اکسین اهواز1715016400پول پیش
6352*6اکسین اهواز1710016400پول پیش
7402*6اکسین اهواز1700016400پول پیش
8452*6اکسین اهواز-16400پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()